PRIVACY
Privacy Policy

In de privacy policy vind u de verwerking van uw persoonsgegevens terug. Progressive BV stelt zich verantwoordelijk voor de verwerking, met maatschappelijke zetel te Kapellestraat 25, 9800 Deinze, België en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE 0544.722.207 (hierna: "Progressive BV").

Lees deze Privacy Policy aandachtig door aangezien deze uw rechten en plichten ten aanzien van Progressive BV bevat.

Deze Privacy & Cookie Policy kan regelmatig worden herwerkt of geactualiseerd en we adviseren u om deze regelmatig opnieuw te bekijken.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met en zoals beschreven in deze verklaring.

Onze Privacy Policy vind u hier

 

PRIVACYBELEID
Geüpdatet op 07-05-2022

1. Partijen en voorwerp
Progressive BV (hierna "Progressive BV" of de "Verwerkingsverantwoordelijke")
Kapellestraat 25 9800 Deinze
KBO/BTW: BE0544.722.207
E-Mail: info@progressive.be
Telefoon: +32 (9) 292 73 99

Progressive BV stelt dit Privacybeleid vast, dat tot doel heeft de Gebruikers op transparante
wijze te informeren over de website die gehost wordt op het volgende adres:
www.progressive.be, (hierna de "Site"), de wijze waarop persoonsgegevens worden
verzameld en verwerkt door Progressive BV.

De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een
rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.
Als zodanig, Progressive BV bepaalt alle technische, juridische en organisatorische middelen
en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers. Progressive
BV verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de
verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de wet van 30 julie
betreffede de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van
persoonsgegevens (hierna de "Wet") en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije
verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "Verordening").

Progressive BV is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens
van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de "Onderaannemer"). In voorkomend geval, Progressive BV verbindt zich ertoe een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische
veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met
de Wet en de Verordening.


2. Verwerking van persoonsgegevens
Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de openbaarmaking van
persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Progressive BV, in zijn
Progressive BV www.progressive.be Kapellestraat 25 - 9800 DEINZE T +32 (0) 9 292 73 99
BE0544.722.207 info@progressive.be BNP BE51 0017 1594 5962 BIC GEBABEBB
hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die in naam en voor
rekening van Progressive BV opreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de
Verordening.
Persoonsgegevens worden verwerkt door Progressive BV, in overeenstemming met de
hieronder vermelde doeleinden, via:
De persoonlijke gegevens van de gebruiker worden bewaard in database van de website.
Deze worden verwijderd als ze niet meer van toepassing zijn. De website maakt gebruik
van Cookies: Google Analytics en Leadinfo.


3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van
persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld en wel als volgt:
De uitvoering van de aangeboden en overeengekomen diensten op de website te
verzekeren.


4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt
De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, dat Progressive
BV verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven
in dit Privacybeleid, de volgende persoonsgegevens:
De informatie van de gebruikers die zij verstrekken voor contractuele doeleinden en om
de goede uitvoering van wederzijdse verplichtingen mogelijk te maken.
Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit
Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen
van onze bezoekers. het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen. Bij Google Analytics
worden cookies gebruikt die Google helpt de gebruiker en zijn sessie te analyseren. Deze
info wordt door Google verzameld en opgeslagen.


5. Toestemming
Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar
vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van
zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking
op de inhoud van dit Privacybeleid.
Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje
voor het privacybeleid in hypertext link heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële
voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in
staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Progressive BV. Elke overeenkomst
Progressive BV www.progressive.be Kapellestraat 25 - 9800 DEINZE T +32 (0) 9 292 73 99
BE0544.722.207 info@progressive.be BNP BE51 0017 1594 5962 BIC GEBABEBB
die Progressive BV en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen
die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid
door de Gebruiker.
De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met
de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke
gegevens verzameld en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die
worden aangeboden door Progressive BV, voor de hierboven vermelde doeleinden.
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De intrekking
van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande
toestemming onverlet.


6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers
Overeenkomstig artikel 13, lid 2, van de Verordening en de Wet bewaart de
Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs
noodzakelijk is voor het bereiken van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
Deze duur is in alle gevallen korter dan: 2jaar


7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden
Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers,
onderaannemers of leveranciers van Progressive BV die adequate garanties bieden voor de
beveiliging van de gegevens en die samenwerken met Progressive BV bij het op de markt
brengen van producten of het verlenen van diensten. Zij handelen onder het rechtstreekse
gezag van Progressive BV, en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen,
verwerken of uitbesteden van deze gegevens.
In alle gevallen leven de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie de gegevens zijn
verstrekt de inhoud van dit Privacybeleid na. Progressive BV zorgt ervoor dat zij deze gegevens
alleen voor de beoogde doeleinden en op een discrete en veilige manier verwerken.Dans
l'hypothèse où les données seraient divulguées à des tiers à des fins de marketing direct ou
de prospection, l'Utilisateur en sera préalablement informé pour qu'il exprime son
consentement à l'utilisation de ces données personnels.


8. Data Protection Officer (DPO)
De volgende persoon wordt benoemd tot Functionaris voor gegevensbescherming of Data
Protection Officer (hierna "DPO"): Teun Vanderghote
De rol van de DPO is te zorgen voor de correcte uitvoering van nationale en supranationale
bepalingen inzake de verzameling en verwerking van persoonsgegevens.
Progressive BV www.progressive.be Kapellestraat 25 - 9800 DEINZE T +32 (0) 9 292 73 99
BE0544.722.207 info@progressive.be BNP BE51 0017 1594 5962 BIC GEBABEBB
U kunt als volgt contact opnemen met de DPO:
Teun Vanderghote
+32 (9) 292 73 87
teun@progressive.be


9. Rechten van de Gebruikers
De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen
naar het volgende adres: info@progressive.be, of een brief per post, vergezeld van een kopie
van zijn identiteitskaart aan het volgende adres: Kapellestraat 25 9800 Deinze


a. Recht van toegang
In overeenstemming met artikel 15 van de Verordening, Progressive BV garandeert het recht
van de Gebruiker op toegang tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht op
toegang tot deze persoonsgegevens en de volgende informatie:
• de betrokken categorieën persoonsgegevens;
• de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen
worden verstrekt, met name ontvangers gevestigd in derde landen of internationale
organisaties;
• indien mogelijk, de voorgestelde opslagperiode voor persoonsgegevens of, indien dit
niet mogelijk is, de criteria aan de hand waarvan deze periode wordt vastgesteld;
• het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering, als
bedoeld in artikel 22, leden 1 en 4, van de Verordening, en, ten minste in dergelijke
gevallen, relevante informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en
de verwachte gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene
De Verwerkingsverantwoordelijke kan een redelijke vergoeding eisen op basis van de
administratieve kosten voor extra kopieën die door de Gebruiker worden opgevraagd.
Wanneer de Gebruiker dit verzoek langs elektronische weg (bv. via het e-mailadres) indient,
worden de gegevens in elektronische vorm en voor algemeen gebruik verstrekt, tenzij de
Gebruiker anders verzoekt.
De kopie van zijn gegevens zal uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de aanvraag aan de Gebruiker worden meegedeeld.


b. Recht op rectificatie
Progressive BV garandeert het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens
aan de gebruiker.
Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of
irrelevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt
Progressive BV www.progressive.be Kapellestraat 25 - 9800 DEINZE T +32 (0) 9 292 73 99
BE0544.722.207 info@progressive.be BNP BE51 0017 1594 5962 BIC GEBABEBB
eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig
kunnen worden aangebracht, in welk geval de aanvraag kan worden gericht aan Progressive
BV.
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke
ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt in kennis van elke rectificatie van de
persoonsgegevens, tenzij een dergelijke rectificatie onmogelijk blijkt of onevenredige
inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie
over deze ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.


c. Recht op uitwissing
De Gebruiker heeft het recht om in de in artikel 17 van de Verordening genoemde gevallen
zo spoedig mogelijk de verwijdering van zijn persoonsgegevens te verkrijgen.
Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt
en op grond van het vorige lid verplicht is deze te wissen, neemt de
Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de
uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om andere
voor de verwerking verantwoordelijken die dergelijke persoonsgegevens verwerken, ervan in
kennis te stellen dat de betrokkene door deze voor de verwerking verantwoordelijken heeft
verzocht om het verband met dergelijke persoonsgegevens of een kopie of reproductie
daarvan te wissen.
De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover een dergelijke verwerking
noodzakelijk is:
• de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;te voldoen
aan een wettelijke verplichting tot verwerking krachtens het recht van de Unie of het
recht van de lidstaat waaronder de verwerkingsverantwoordelijke ressorteert, of een
taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag
die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren;
• de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke voor
de verwerking elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke
verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking ervan, tenzij deze
openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. De
verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers
indien de betrokkene daarom verzoekt.


d. Recht om de verwerking te beperken
De Gebruiker heeft recht op een beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in
de in artikel 19 van de Verordening genoemde gevallen.
Progressive BV www.progressive.be Kapellestraat 25 - 9800 DEINZE T +32 (0) 9 292 73 99
BE0544.722.207 info@progressive.be BNP BE51 0017 1594 5962 BIC GEBABEBB
Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de verwerkingsverantwoordelijke elke
ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de
uitgevoerde verwerking, tenzij deze openbaarmaking onmogelijk blijkt of onevenredig veel
moeite kost. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze
ontvangers indien de betrokkene daarom verzoekt.


e. Recht op gegevensportabiliteit
In overeenstemming met artikel 20 van de Verordening hebben Gebruikers recht om van
Progressive BV hun persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen
gebruikt en machineleesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door
te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Progressive BV dit
verhinderd in de gevallen die voorzien zijn in de Verordening.
Wanneer de Gebruiker gebruik maakt van zijn recht op gegevensportabiliteit op grond van
het vorige lid, heeft hij het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van de ene naar de
andere verwerkingsverantwoordelijke te te laten overdragen, voor zover dit technisch
mogelijk is.
De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht om
gegevens te wissen. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de
vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag
dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
Het recht op gegevensportabiliteit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van derden.


f. Recht van verzet en geautomatiseerde individuele besluitvorming
De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van
zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, met inbegrip van de
automatisering van gegevens door Progressive BV. In overeenstemming met artikel 21 van de
Verordening, Progressive BV zal geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme
en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten
en vrijheden van de Gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van
wettelijke rechten.
Bij de verwerking van persoonsgegevens voor prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker te
allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de hem betreffende
persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor
zover deze betrekking heeft op dergelijke prospectie.
Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op prospectie,
worden de persoonsgegevens niet langer voor dat doel verwerkt.


g. Klachtrecht
Progressive BV www.progressive.be Kapellestraat 25 - 9800 DEINZE T +32 (0) 9 292 73 99
BE0544.722.207 info@progressive.be BNP BE51 0017 1594 5962 BIC GEBABEBB
De Gebruiker heeft het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van
zijn persoonsgegevens door Progressive BV aan de Gegevensbeschermingsautoriteit,
bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website:
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/
Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be
De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn
woonplaats.


10. Cookies
De Site maakt gebruik van cookies om Gebruikers van de Site te onderscheiden. Dit maakt het
mogelijk om de gebruikers een betere surfervaring en een verbetering van de Site en de
inhoud ervan te bieden. De doelstellingen en methodes van cookies zijn opgenomen in dit
artikel.


a. Algemene principes
Een "Cookie" is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker
wordt geplaatst bij het bekijken van de Site met het oog op een volgende verbinding. Dankzij
cookies herkent de server de computer van de Gebruiker.
Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie Progressive BV samenwerkt
Sommige van de cookies die gebruikt worden door Progressive BV noodzakelijk zijn voor de
goede werking van de Site, andere zijn nodig om de ervaring van de Gebruiker te verbeteren.


De Gebruiker kan cookies aanpassen of uitschakelen door zijn browser in te stellen.
Door gebruik te maken van de Website stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer
van cookies zoals beschreven in dit artikel.


b. Soorten cookies en nagestreefde doeleinden
Verschillende soorten cookies worden gebruikt door Progressive BV op de Site:
• Technische cookies: ze zijn noodzakelijk voor de werking van de Site, maken de
communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie
van de Gebruiker te vergemakkelijken;
Progressive BV www.progressive.be Kapellestraat 25 - 9800 DEINZE T +32 (0) 9 292 73 99
BE0544.722.207 info@progressive.be BNP BE51 0017 1594 5962 BIC GEBABEBB
• Statistische en publiekscookies: deze cookies maken de herkenning van de Gebruiker
mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Website over een
bepaalde periode te tellen. Omdat ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een
effectieve manier om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door voorstellen
en aanbiedingen weer te geven die interessant kunnen zijn voor de Gebruiker. Ze
maken het Progressive BV ook mogelijk om mogelijke bugs op de Website te
identificeren en te corrigeren;
• Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Site door
bepaalde ingevoerde keuzes te behouden (bijvoorbeeld de gebruikersnaam of taal);
• Tracking cookies: Progressive BV maakt gebruik van tracking cookies via Google
Analytics, om de interactie van gebruikers met de inhoud van de Site te meten en
anonieme statistieken te produceren. Deze statistieken maken het Progressive BV
mogelijk om de Site te verbeteren. Google ondersteunt de uitleg van deze cookies op
het volgende adres: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/


c. Bewaartermijn voor cookies
Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De
cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen en de
opslagperiode zijn als volgt:
Cookies worden bewaard via Google Analytics. Progressive BV volgt deze policy.


d. Beheer van cookies
Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij deze
eenvoudig beheren of verwijderen door zijn browserinstellingen aan te passen. Door de
programmering van de browser kan de Gebruiker ook een kennisgeving of kennisgeving
ontvangen zodra een Website cookies gebruikt en zo beslissen of hij deze accepteert of
weigert.
Indien de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Site mogelijk niet
optimaal functioneert. Sommige delen van de Website zijn mogelijk niet of gedeeltelijk
bruikbaar.
Indien de Gebruiker bepaalde cookies op deze manier wil beheren en/of verwijderen, kan
hij/zij dit doen via de volgende link(s):
Voor Gebruikers met een browser:
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-orallow-cookies
• Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq
• Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
• Firefox: https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
• Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA
Progressive BV www.progressive.be Kapellestraat 25 - 9800 DEINZE T +32 (0) 9 292 73 99
BE0544.722.207 info@progressive.be BNP BE51 0017 1594 5962 BIC GEBABEBB
Indien de Gebruiker weigert het gebruik van Google Analytics cookies toe te staan, wordt hij
of zij uitgenodigd om zijn of haar browser te configureren om dit te doen op de volgende
website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


11. Beperking van de aansprakelijkheid van de Verwerkingsverantwoordelijke
De website kan links bevatten naar andere websites van derden die niet gelinkt zijn aan
Progressive BV. De inhoud van deze sites en de naleving van de Wet en de Verordening vallen
niet onder de verantwoordelijkheid van Progressive BV.
De houder van het ouderlijk gezag moet zijn of haar uitdrukkelijke toestemming geven aan
de minderjarige jonger dan 16 jaar om persoonlijke informatie of gegevens op de Site bekend
te maken. Progressive BV raadt personen die het ouderlijk gezag over minderjarigen
uitoefenen ten zeerste aan om een verantwoord en veilig gebruik van het internet te
bevorderen. De Verwerkingsverantwoordelijke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie en gegevens van minderjarigen
jonger dan 16 jaar wier toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke
ouders, noch voor onjuiste gegevens - met name wat betreft leeftijd - die door minderjarigen
zijn ingevoerd. In geen geval worden persoonlijke gegevens verwerkt door de
Verwerkingsverantwoordelijke indien de gebruiker aangeeft dat hij/zij jonger is dan 16 jaar.
Progressive BV is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van
persoonsgegevens, met name als gevolg van de aanwezigheid van virussen of na
computeraanvallen.


12. Veiligheid en beveiliging
De Verwerkingsverantwoordelijke voert organisatorische en technische maatregelen uit om
een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en verzameling van gegevens te
waarborgen. Deze veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten met
betrekking tot de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van
persoonsgegevens.
De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt standaard encryptietechnologieën binnen de ITsector bij de overdracht of verzameling van gegevens op de Site.


13. Wijziging van het Privacybeleid
Progressive BV behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen
aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De Gebruiker wordt daarom verzocht
regelmatig het Privacybeleid te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele
wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de Site worden geplaatst of per
e-mail worden verstuurd om de tegenwerpelijkheid te waarborgen.
Progressive BV www.progressive.be Kapellestraat 25 - 9800 DEINZE T +32 (0) 9 292 73 99
BE0544.722.207 info@progressive.be BNP BE51 0017 1594 5962 BIC GEBABEBB


14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden
voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke
zetel van Progressive BV.


15. Contact
Voor elke vraag of klacht met betrekking tot dit privacybeleid kan de Gebruiker contact
opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: info@progressive.be