Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden

 • 1.1. Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Progressive BV , niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant de algemene voorwaarden van Progressive BV te aanvaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes - orderbevestiging

 • 2.1. Alle aanbiedingen en offertes van Progressive BV zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Progressive BV. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling

 • 3.1. De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Progressive BV haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 50% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 1500 EUR.

Artikel 4. Oplevering

 • 4.1. De eventuele vooropgestelde datum van oplevering is puur indicatief. Vertraging in de oplevering geeft de klant geen recht op schade-vergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst, tenzij contractueel anders overeengekomen.
 • 4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Risico

 • 5.1. Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Progressive BV bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten

 • 6.1. Bij bepaalde bestellingen dient de klant een overeengekomen voorschot te betalen op het totale factuurbedrag (vermeld in de offerte). Tijdens de ontwikkeling kunnen tussentijdse facturen worden opgemaakt. Het aantal tussentijdse facturen is afhankelijk van project tot project.
 • 6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Progressive BV. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden.
 • 6.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Progressive BV, is de klant aan Progressive BV een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar, en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 100 EUR, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Progressive BV zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen opeisbaar.

Artikel 7. Klachten – protest van de factuur

 • 7.1. Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Progressive BV te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Artikel 8. Aansprakelijkheid – Algemeen

 • 8.1. Progressive BV verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Progressive BV zijn middelenverbintenissen. Progressive BV is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.
 • 8.2. Progressive BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Progressive BV zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Progressive BV of een aangestelde.
 • 8.3. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Progressive BV geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid software

 • 9.1. Onverminderd artikel 8, geldt inzake software het volgende: de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) kan nooit volledig worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of –storing, blikseminslag,…) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware,…), zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden. De klant verbindt zich ertoe aangepaste mechanismen voor de beveiliging, de bewaring en de herstelling van gegevens te installeren.

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten

 • 10.1. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computer-programma’s en halfgeleiders.
 • 10.2. Beide partijen aanvaarden dat het concept van een website (m.n. de opbouw van de schermen van de website, hoofdnavigatie) in beginsel niet zal worden beschermd door Intellectuele Eigendomsrechten. De Klant kan dan ook een gelijkaardige opbouw terugvinden bij andere door Progressive BV ontwikkelde projecten.
 • 10.3. De Intellectuele Eigendomsrechten verbonden aan het visuele ontwerp van het door Progressive BVBA gecreëerde project worden overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle exploitatie-wijzen en –vormen, voor de gehele duur van het desbetreffende recht en voor de gehele wereld. Daarenboven krijgt de klant een niet-exclusieve gebruikslicentie op alle voor de website gebruikte broncodes. Deze gebruikslicentie geldt voor de duur van de bescherming van de broncode door het auteursrecht en voor de gehele wereld. Indien de website evenwel foto’s of tekeningen bevat die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Progressive BV werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet-exclusief zijn. Progressive BV verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.
 • 10.4. De klant zal de Intellectuele Eigendomsrechten van Progressive BV te allen tijde respecteren en redelijke inspanningen leveren om die rechten te beschermen. De klant zal Progressive BV onmiddellijk in kennis stellen van iedere inbreuk door derden op de Intellectuele Eigendomsrechten van Progressive BV waarvan hij kennis neemt.

 • 10.5. Alle ontwerpen, studies, tekeningen, software en configuraties blijven ten allen tijde eigendom van Progressive BV. Zij mogen in geen geval gebruikt, medegedeeld of gekopieerd worden, zelfs gedeeltelijk, zonder schriftelijke toelating van Progressive BV. Alle documenten die door Progressive werden opgesteld, van welke aard ook, blijven eigendom van Progressive BVBA en dienen op eerste verzoek aan ons terugbezorgd te worden.

Artikel 11. Hostingdiensten

 • 11.1. Voor hosting werkt Progressive BV samen met meerdere gespecialiseerde hostingpartners. Een beschrijving van de hostingdiensten en de aansprakelijkheid van deze partners is opgenomen in de Service Level Agreement (SLA) van deze hostingpartners. Deze SLA kan worden aangepast of gewijzigd door de hostingpartner. Op eerste verzoek van de klant bezorgt Progressive BVBA de klant een kopie van de actuele versie van de SLA.
 • 11.2. De hostingdiensten worden door Progressive BV aan de klant verstrekt per kalenderjaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. De actuele prijslijst kan worden opgevraagd bij Progressive BV en kan maandelijks worden aangepast. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk 1 maand voor het einde van het lopende contract zijn opzeg aan Progressive BV over te maken per aangetekende brief. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.
 • 11.3. De hostingdiensten die door Progressive BV aan de klant verstrekt worden kunnen ten alle tijde en eenzijdig door Progressive BV opgezegd worden mits inachtname van een opzegtermijn van minimum 3 maanden.

Artikel 12. Domeinnaam

 • 12.1. Indien de klant een domeinnaam bestelt via Progressive BV, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Progressive BV staat in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Progressive BVBA. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

Artikel 13. Beëindiging van de overeenkomst

 • 13.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Progressive BV het recht om ofwel de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.
 • 13.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Progressive BV verleende diensten betalen, alsook de kosten die Progressive BV moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 50% van het bedrag met een minimum van 1500 EUR dat Progressive BV nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaalde voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Progressive BV. Bovendien behoudt Progressive BV het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
 • 13.3. Niettemin aanvaardt elke partij aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 14. Geheimhoudingsplicht

 • 14.1. Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 15. Verwerking persoonsgegevens

 • 15.1. Voor zover de klant persoonsgegevens verwerkt op de server van Progressive BV, heeft Progressive BV de hoedanigheid van verwerker. De klant heeft de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens. De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, opgenomen in deze wet, integraal na te leven.
 • 15.2. In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Progressive BV persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 16. Referentie

 • 16.1. De klant gaat ermee akkoord dat het door Progressive BV voor de klant ontwikkelde project wordt opgenomen in het referentieportfolio van Progressive BV.

Artikel 17. Overmacht

 • 17.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Progressive BV geen controle heeft, bevrijden Progressive BV, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 18. Nietigheid

 • 18.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Progressive BV en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 19. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank

 • 19.1. Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Progressive BV. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank te Gent.